Ana Sayfa
Akademik
Komisyon Görevleri

Komisyon Görevleri

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

KOMİSYONLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Kredi Transferi, İntibak ve Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu

• Mimarlık Bölümüne gelecek Ulusal ve Uluslararası Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal öğrenci kontenjanlarını belirler. Çap ile gelen öğrencilerin kredi transferi yapar. Yandal çalışmaları yapar, açılacak ve alınacak dersleri belirler.

• Her öğretim döneminin ilk iki haftası içinde yapılan kredi transferi ve intibak başvurularını değerlendirir, sonuca bağlar ve gerekli intibak formlarını hazırlar. Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgilenir.

• Daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersleri, kayıt yaptırdıktan sonra bölümümüzde eşdeğeri bulunan derslerin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin kredi transferi ve sınıf intibaklarını mevzuata uygun şekilde yapar.

• Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerimizin not durum belgelerini eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı inceler, uygunluğu halinde bölüm başkanlığına sevk eder. Hatalı durumlarda mezuniyet işlemlerini durdurur, öğrenci işleri yetkililerine ve bölüm başkalığına bilgi verir.

• Mezun durumda olan öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını kontrol eder. 240 AKTS’yi tamamlayan ve eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıllardaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin mezun edilmesiyle ilgili Komisyon Kararı tutanağı düzenler ve bölüm başkanlığına teslim eder.

• Mezuniyet organizasyonu ve törenlerinde görev alır.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyon dönem sonrasında kendi çalışmaları ile ilgili bölüm değerlendirme raporu yazarak Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi Komisyonu

• Değişim programları (Erasmus, Mevlâna, Farabi) kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı haraketliliğini takip eder. Sakarya Üniversitesi ilgili birimleri ve anlaşmalı Üniversiteler arasında gerekli iletişimi sağlar.

• Değişim programı için başvuran öğrencinin uygunluğuna ilişkin rapor hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar. İlgili öğrencilere ders seçimlerinde ve benzeri konularda yardımcı olur.

• Programı tamamlayan öğrencilerin, değişim döneminde aldıkları derslerin kendi programlarında geçerli kabul edilmesi ve sayılması konusunda ilgili diğer komisyonlarla iş birliği yapar.

• Gelen ve giden öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür, Öğrenci değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve ders değişiklikleri konusunda danışmanlık yapar.

• Değişim programları kapsamında yurt dışına gidecek idari ve akademik personelin görevlendirilmesi ile ilgili komisyon kararı alır.

• Değişim programları ile ilgili haberleri duyurur. Yapılan çalışmaları, önerileri, talep ve gereksinimleri Bölüm Başkanlığına iletir.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyon dönem sonrasında kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirme raporu yazarak Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

• Üniversitemiz içi veya dışında yapılacak olan Akreditasyon ile ilgili toplantılara katılır ve bu konuda edindiği bilgilerin, yapılacak olan bölüm kurulu toplantılarında görsel ve yazılı olarak bölüm öğretim elemanlarına duyurulmasını sağlar.

• Akreditasyon çalışmalarını, bünyesinde oluşturduğu alt çalışma grupları, bölüm komisyonları ve dekanlık akreditasyon kurulu ile birlikte yürütür. Bölümümüz eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösterir,

• Akademisyenler, öğrenciler ve sektördeki tüm paydaşların Mimarlık Bölümü eğitim ve öğretimine yönelik görüş ve önerilerini araştırır, inceler ve rapor hazırlar. Tüm komisyonlarla birlikte çalışır ve komisyonların yapmış oldukları faaliyetleri dosyalamalarını sağlar.

• Her dönem sonunda ders veren öğretim elemanlarından ders değerlendirme dosyaları ve eğitim çıktılarını toplayıp, kontrolü yaparak düzgün arşivlenmesini sağlar ve takibini yapar.

• Bölümümüz tüm komisyonlarının faaliyetlerini takip eder, diğer komisyonlar tarafından yapılan çalışmalar ışığında gereken derslerin Program Çıktılarında ve Öğrenme Çıktılarında iyileştirme yapar, yapılan faaliyetlerin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlar, kontrol eder ve uyarılarda bulunur.

• Bölüm öğretim elemanlarına danışarak önceki yıla ait akademik hedeflerin gerçekleşme oranını saptar. Gelecek yıllara ilişkin bölüm hedeflerini belirler. Elde edilen bilgileri kalite veri giriş sistemine işler.

• Bölümdeki diğer komisyonların çalışmalarını akreditasyon kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda yönlendirir. Akreditasyon ve kalite çalışmaları kapsamında bölüm başkanlığından gerekli toplantılar talep eder.

• Bölüm faaliyetlerini ölçme ve değerlendirme kapsamında gerçekleştirir, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek yılda 2 kez uygular. Sürekli iyileştirme kapsamında mezun olan öğrencilerimize, dış paydaşlara, öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik anket hazırlar, uygular ve değerlendirerek Bölüm Başkanlığına rapor sunar.

Burs Komisyonu

• Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında Üniversitemiz tarafından verilmekte olan bursların ilan tarihlerinin, Bölüm Tanıtımı ve Web Sayfası Komisyonu ile birlikte öğrencilerimize ve tüm öğretim üyelerine duyurulmasını sağlar. Öğrenciler için farklı burs imkanlarını araştırır.

• Mimarlık Bölümünde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis esaslarını zamanında uygular.

• Başvuran adaylar hakkında, komisyona bildirilen kontenjan ve ilgili kriterler doğrultusunda, ön değerlendirmeyi yaparak imzalı rapor halinde Bölüm Başkanlığına sunar.

• Burs hakkı kazanan öğrencileri gösterir nihai listeleri ilgili öğrencilere resmi kanallar üzerinden duyurur. Gereken durumlarda, başvuran öğrenciler hakkında bilgi almak için bölümün diğer öğretim elemanları ile iletişim kurar.

• Üniversitemiz tarafından verilen Kısmi zamanlı Öğrenci bursu için bursiyer öğrenci seçiminde başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler arasından temel insani ve ahlaki değerlere sahip, liyakatli olan öğrencilerin seçilmesini sağlar.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyon dönem sonrasında kendi çalışmaları ile ilgili bölüm değerlendirme raporu yazar ve yapmış olduğu anket çalışmaları ile birlikte Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Staj Komisyonu

• ‘SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Zorunlu Staj Yönergesi’ ile ‘Mimarlık Bölümü Zorunlu Staj Uygulama Esasları’ doğrultusunda staj ile ilgili tüm işlemlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar. Öğrencilere yapacakları stajlar hakkında bilgilendirme yapar. Staj yerlerinin uygunluğuna karar verir. Öğrencilerin staj başvuru evraklarını kontrol eder ve uygun olanları onaylar.

• Öğrencilerin staj yaparken yaşadığı sıkıntılara yardımcı olur. Yapılan stajların denetlemesini yapar.

• Staj sonunda teslim edilen evrakları kontrol eder ve uygun olanları onaylar. Gerekli durumlarda staj yapan öğrencileri sözlü sınava tabi tutarak yapılan stajların geçerliliğinden emin olur. Staj eğitimini tamamlamış öğrencilerin nihai notlarını belirler ve sisteme girişini yapar.

• Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamında yapılan Staj muafiyetlerini değerlendirir ve sonuca bağlar.

• Teslim alınan staj evraklarının yıllık bazda düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyon dönem sonrasında kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirme raporu yazarak Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Bölüm Tanıtımı ve Web Sayfası Komisyonu

• Bölüm web sitesini ve sosyal medya hesaplarını yönetir, bu hesapların sürekli güncel kalmasını sağlar.

• Bölüm Başkanlığının öneri, talep ve onayı doğrultusunda içerik hazırlar ve ilgili mecralarda yayınlar, önemli duyuruları bölüm web sitesinde ilan eder.

• Bölüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yapmış olduğu yayınları, almış oldukları ödülleri, kazandıkları yarışmaları, başarılarını ve terfilerini duyurur.

• Yerel, ulusal ve uluslararası ve sosyal medya alanlarında yazılı, sözlü, görüntülü vb. medyayı takip ederek bölümümüzle ilgili yapılan haberleri bölüm başkanlığına bildirir.

• Bölümümüz diğer komisyonlarının paylaşmak istedikleri duyuru ve ilanları bölüm başkanlığı bilgisi dâhilinde iletişim ortamlarında duyurur.

• Bölümümüzü tanımak isteyen lise öğrencilerine yönelik tanıtım, kariyer günleri vb. konularda toplantılar düzenler, bu konuda yapılan davetlere katılır.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyonun tüm faaliyetlerinin raporlayıp Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

• Sürekli iyileştirme kapsamında, bölümümüzde uygulanan eğitim-öğretim plan ve programlarını yıllık bazda değerlendirir. Güncelleme ve iyileştirme önerilerini Bölüm Başkanlığına rapor halinde yazılı olarak teslim eder.

• Derslerdeki tahmini öğrenci sayısı ve dersliklerin fiziki kapasitesi doğrultusunda, ilgili öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarına yönelik olarak haftalık bazda ders programlarını oluşturur. Nihai bilgileri SABİS’e aktarır.

• Bölüm öğretim elemanları tarafından karşılanamayan dersler için kurum dışından yapılması gerekli öğretim elemanı görevlendirme ihtiyacını belirler ve Bölüm Başkanlığına bildirir. 2547 sayılı kanunun 40/a-d maddeleri ve aynı kanunun 31. ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi uyarınca ders görevlendirilmesi yapılan kişilerin, üst makamlarca onaylananların derslerini haftalık ders programına işler.

• Fakülte ve Üniversite Ortak Derslerinin gün ve saatlerini programa işler, bölüm öğretim elemanlarına bilgi verir.

• Ders koordinatörleri ile görüşerek Final Sınav Programını oluşturur.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Hazırlanan ders plan ve programlarına ilişkin çıktıları raporlayarak Akreditasyon ve Kalite Komisyonuna teslim eder.

Üniversite-İş Dünyası ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

• Başta Sakarya ve komşu illerde olmak üzere, bölümümüzdeki akademik bilgi ile iş dünyasının finansal gücünün birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik fayda sağlanması yönünde gereken iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlar.

• Mimarlık Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile sektördeki firmalar ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlar. Ortak projeler üretilmesine öncülük eder.

• Firmalar üzerinden öğrencilere staj imkânı, burs imkânı ve çalışmalarının başarısına bağlı olarak kariyer olanağı sağlar.

• Sektördeki önemli etkinliklere katılım sağlanması ve iş birliklerinin oluşması yönünde çalışmalar gerçekleştirir.

• Mimarlık alanında başarılı kişi ve kurumlar ile öğrenciyi buluşturur.

• Mezun olan öğrencilerimizle irtibatta olabilmek için, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgilerini toplar ve veri tabanına kaydeder.

• Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için mezunlar ile yılda en az bir kere toplantı düzenler, önerileri tutanak altına alarak Bölüm Başkanlığına rapor halinde sunar.

• Mezunlarımızın çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarının bölümümüz web sayfasında duyurulmasını sağlar. Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını okumakta olan öğrencilerimize aktarmalarını sağlayarak, rehberlik ve motivasyon sağlar.

• Mezun Öğrenci memnuniyet anketlerini hazırlayıp uygulayarak bölüm başkanlığına rapor halinde sunar.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

Bilim, Sanat ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

• Bölümümüz bilimsel çalışmalarının (proje, yayın, vb.) sayısının ve niteliğini yükseltilmesi amacıyla öğretim elemanlarına destek olur. Kurum içinde ve dışında ilgili toplantılara iştirak eder.

• Bölümün sergi, seminer, konferans, kongre, çalıştay vb. faaliyetler düzenlemesine öncülük eder.

• Üniversitemizde disiplinler arası bilimsel çalışmaların yapılması için çalışır. SAÜ Bilim, Sanat ve Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yönergesi Kapsamında ilan edilen ödüllere ilişkin duyuruları bölüm öğretim elemanlarına iletir.

• Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilen bilimsel içerikli etkinliklere katılımını sağlar. Öğrenci kulüpleri ile bölüm yönetimi arasında iletişimi sağlar.

• Bölüm akademik faaliyetlerini yıllık olarak raporlayarak Bölüm Başkanlığına sunar ve hazırlanan raporun tüm paydaşlara duyurulmasını sağlar. Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır. Bölümün iç ve dış paydaşları arasındaki iletişimini sağlar.

• Komisyon dönem sonrasında kendi çalışmaları ile ilgili bölüm değerlendirme raporu yazarak Akreditasyon ve Kalite Komisyonuna sunar.

Malzeme ve Demirbaş Komisyonu

• Eğitim öğretim faaliyetleri ve öğretim elemanlarının gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzeme ve demirbaşları kayıt altına alır.

• Eksiklikler varsa giderilmesi yönünde rapor hazırlayarak bölüm başkanlığına sunar. Ürün veya sistem önerilerinde bulunur.

• Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanan satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için malzeme talep formu hazırlar, süreci yönetir.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

Arşiv Komisyonu

• Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda fiziki ve dijital arşivi yönetir, tüm maket, pafta vb. ürünlerin sağlıklı bir ortamda saklanmasını sağlar.

• Arşiv odasının büyüklüğü ve kapasitesi doğrultusunda arşivleme yöntemini belirler. Arşiv odasında ihtiyaç duyulan raf, dolap, çekmece vb. ürünler hakkında rapor hazırlayarak Bölüm Başkanlığına bilgi verir.

• Arşiv odasını düzenler, öğretim yıllarına ve derslere göre yerleşim planı oluşturur.

• Arşivdeki malzemelerin arandığında kolaylıkla bulunmasını sağlayacak kodlama sistemi geliştirir ve uygular.

• Her dönem sonunda hangi derslerle ilgili hangi sayıda materyalin arşivleneceğini Bölüm Başkanlığı kararıyla belirler.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

Uzaktan Eğitim Komisyonu

• Üniversitenin ilgili birimleri tarafından belirlenen uzaktan eğitim politikaları kapsamında Mimarlık Bölümü ile ilgili uzaktan eğitim-öğretim sisteminin işleyişini sağlar.

• Uzaktan eğitim ile ilgili altyapısı olmayan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sisteme entegre olmasını sağlar.

• Uzaktan eğitim-öğretim sisteminin devamlılığı için gereken tedbirleri alır, işleyişi takip eder.

• Üniversite tarafından belirlenen kalite standartları çerçevesinde; uzaktan eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen sınavları takip eder, teknik aksaklıklar yaşandığında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak çözülmesine yardımcı olur.

• Öğrencilerden gelebilecek soruları cevaplandırabilmek için öğrenci danışmanları ile iş birliği içerisinde çalışır.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

• Mimarlık Bölümü dersliklerinde, çalışma ofislerinde ve bina yakınında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak gerekli kontrolleri yapar, yıllık bazda risk raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyarıcı ve ikaz edici levha ve sistemlerin kontrolünü gerçekleştirir, varsa eksiklikleri raporlayarak Bölüm Başkanlığına bildirir.

• Çalışma faaliyetleri sırasında istenmeyen durumların veya kazaların meydana gelmesi durumunda acil olarak tüm faaliyetleri durdurup ivedilikle sağlık ekiplerine, Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bilgi verir.

• Komisyon gerek duyduğu konularda SAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği koordinatörlüğünden yardım alır.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyonun tüm faaliyetlerinin raporlayıp Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.

Rehberlik ve Sosyal Etkinlik Komisyonu

• Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan ya da yatay geçiş, dikey geçiş, çap, yandal vb. yollarla gelen öğrencilere yönelik güz ve bahar dönemlerinin ilk haftasında, eğitim-öğretim, kampüs, fakülte, bölüm ve şehir hakkında uyum toplantısı düzenler.

• Birinci sınıftan itibaren öğrencilerin eğitim öğretim açısından takibini yapar ve kariyer planlamasına yardımcı olur.

• Eğitimini normal süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler ile birlikte sorunları araştırır bu konu hakkında rehberlik eder.

• Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile süregelen hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları yapar. Farklılıkların kabulü ve bir arada yaşama kültürü hakkında akademik ve idari personel ile birlikte olumlu bir iklimin oluşturulmasına katkı sağlar.

• Rehberlik ve sosyal etkinlik hizmetlerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, Bölüm Tanıtımı ve Web Sayfası Komisyonu ile birlikte öğrencilere ve tüm öğretim elemanlarına duyurulmasını sağlar.

• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının topluma hizmet noktasında aktif görev almasına öncülük eder.

• Komisyonun çalışma alanı ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen toplantılara katılır.

• Komisyonun tüm faaliyetlerinin raporlayıp Akreditasyon ve Kalite komisyonuna sunar.